Cum de a analiza XML folosind VBA

voturi
62

Eu lucrez în VBA, și doriți să analizeze un șir de ex

<PointN xsi:type='typens:PointN' 
xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' 
xmlns:xs='http://www.w3.org/2001/XMLSchema'>
  <X>24.365</X>
  <Y>78.63</Y>
</PointN>

și pentru a obține valorile X & Y în două variabile întregi separate.

Sunt un newbie atunci când vine vorba de XML, din moment ce eu sunt blocat în VB6 și VBA, din cauza câmpului lucrez în.

Cum pot face acest lucru?

Întrebat 14/08/2008 la 17:41
sursa de către utilizator
În alte limbi...                            


9 răspunsuri

voturi
65

Multumesc pentru indicii.

Nu știu, dacă aceasta este cea mai bună abordare a problemei sau nu, dar aici este modul în care am luat-o la locul de muncă. Am referit Microsoft XML, dll v2.6 în VBA mea, și apoi următorul fragment de cod, dă-mi valorile cerute

Dim objXML As MSXML2.DOMDocument

  Set objXML = New MSXML2.DOMDocument

  If Not objXML.loadXML(strXML) Then 'strXML is the string with XML'
    Err.Raise objXML.parseError.ErrorCode, , objXML.parseError.reason
  End If

Dim point As IXMLDOMNode
Set point = objXML.firstChild

Debug.Print point.selectSingleNode("X").Text
Debug.Print point.selectSingleNode("Y").Text
Publicat 14/08/2008 la 18:40
sursa de către utilizator

voturi
49

Acesta este un pic de o întrebare complicată, dar se pare ca ruta cea mai directă ar fi pentru a încărca documentul XML sau șirul XML, prin MSXML2.DOMDocument, care va permite apoi să acceseze nodurile XML.

Puteți afla mai multe despre MSXML2.DOMDocument la următoarele site-uri:

Publicat 14/08/2008 la 17:47
sursa de către utilizator

voturi
9

Adăugați referință Proiect-> Referințe Microsoft XML, 6.0 și puteți utiliza codul de exemplu:

  Dim xml As String

  xml = "<root><person><name>Me </name> </person> <person> <name>No Name </name></person></root> "
  Dim oXml As MSXML2.DOMDocument60
  Set oXml = New MSXML2.DOMDocument60
  oXml.loadXML xml
  Dim oSeqNodes, oSeqNode As IXMLDOMNode

  Set oSeqNodes = oXml.selectNodes("//root/person")
  If oSeqNodes.length = 0 Then
    'show some message
  Else
    For Each oSeqNode In oSeqNodes
       Debug.Print oSeqNode.selectSingleNode("name").Text
    Next
  End If 

să fie atent cu nod XML // Root / persoană nu este aceeași cu // rădăcină / persoană, de asemenea, selectSingleNode ( "Name"). text nu este același cu selectSingleNode ( "nume"). Text

Publicat 13/10/2015 la 13:29
sursa de către utilizator

voturi
7

Acesta este un exemplu OPML interpretor lucrul cu fișiere OPML FeedDemon:

Sub debugPrintOPML()

' http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms763720(v=VS.85).aspx
' http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.xml.xmlnode.selectnodes.aspx
' http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms256086(v=VS.85).aspx ' expressions
' References: Microsoft XML

Dim xmldoc As New DOMDocument60
Dim oNodeList As IXMLDOMSelection
Dim oNodeList2 As IXMLDOMSelection
Dim curNode As IXMLDOMNode
Dim n As Long, n2 As Long, x As Long

Dim strXPathQuery As String
Dim attrLength As Byte
Dim FilePath As String

FilePath = "rss.opml"

xmldoc.Load CurrentProject.Path & "\" & FilePath

strXPathQuery = "opml/body/outline"
Set oNodeList = xmldoc.selectNodes(strXPathQuery)

For n = 0 To (oNodeList.length - 1)
  Set curNode = oNodeList.Item(n)
  attrLength = curNode.Attributes.length
  If attrLength > 1 Then ' or 2 or 3
    Call processNode(curNode)
  Else
    Call processNode(curNode)
    strXPathQuery = "opml/body/outline[position() = " & n + 1 & "]/outline"
    Set oNodeList2 = xmldoc.selectNodes(strXPathQuery)
    For n2 = 0 To (oNodeList2.length - 1)
      Set curNode = oNodeList2.Item(n2)
      Call processNode(curNode)
    Next
  End If
    Debug.Print "----------------------"
Next

Set xmldoc = Nothing

End Sub

Sub processNode(curNode As IXMLDOMNode)

Dim sAttrName As String
Dim sAttrValue As String
Dim attrLength As Byte
Dim x As Long

attrLength = curNode.Attributes.length

For x = 0 To (attrLength - 1)
  sAttrName = curNode.Attributes.Item(x).nodeName
  sAttrValue = curNode.Attributes.Item(x).nodeValue
  Debug.Print sAttrName & " = " & sAttrValue
Next
  Debug.Print "-----------"

End Sub

Acesta ia copaci pe mai multe niveluri de foldere (Awasu, NewzCrawler):

...
Call xmldocOpen4
Call debugPrintOPML4(Null)
...

Dim sText4 As String

Sub debugPrintOPML4(strXPathQuery As Variant)

Dim xmldoc4 As New DOMDocument60
'Dim xmldoc4 As New MSXML2.DOMDocument60 ' ?
Dim oNodeList As IXMLDOMSelection
Dim curNode As IXMLDOMNode
Dim n4 As Long

If IsNull(strXPathQuery) Then strXPathQuery = "opml/body/outline"

' http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms754585(v=VS.85).aspx
xmldoc4.async = False
xmldoc4.loadXML sText4
If (xmldoc4.parseError.errorCode <> 0) Then
  Dim myErr
  Set myErr = xmldoc4.parseError
  MsgBox ("You have error " & myErr.reason)
Else
'  MsgBox xmldoc4.xml
End If

Set oNodeList = xmldoc4.selectNodes(strXPathQuery)

For n4 = 0 To (oNodeList.length - 1)
  Set curNode = oNodeList.Item(n4)
  Call processNode4(strXPathQuery, curNode, n4)
Next

Set xmldoc4 = Nothing

End Sub

Sub processNode4(strXPathQuery As Variant, curNode As IXMLDOMNode, n4 As Long)

Dim sAttrName As String
Dim sAttrValue As String
Dim x As Long

For x = 0 To (curNode.Attributes.length - 1)
  sAttrName = curNode.Attributes.Item(x).nodeName
  sAttrValue = curNode.Attributes.Item(x).nodeValue
  'If sAttrName = "text"
  Debug.Print strXPathQuery & " :: " & sAttrName & " = " & sAttrValue
  'End If
Next
  Debug.Print ""

If curNode.childNodes.length > 0 Then
  Call debugPrintOPML4(strXPathQuery & "[position() = " & n4 + 1 & "]/" & curNode.nodeName)
End If

End Sub

Sub xmldocOpen4()

Dim oFSO As New FileSystemObject ' Microsoft Scripting Runtime Reference
Dim oFS
Dim FilePath As String

FilePath = "rss_awasu.opml"
Set oFS = oFSO.OpenTextFile(CurrentProject.Path & "\" & FilePath)
sText4 = oFS.ReadAll
oFS.Close

End Sub

sau mai bine:

Sub xmldocOpen4()

Dim FilePath As String

FilePath = "rss.opml"

' function ConvertUTF8File(sUTF8File):
' http://www.vbmonster.com/Uwe/Forum.aspx/vb/24947/How-to-read-UTF-8-chars-using-VBA
' loading and conversion from Utf-8 to UTF
sText8 = ConvertUTF8File(CurrentProject.Path & "\" & FilePath)

End Sub

dar eu nu înțeleg, de ce xmldoc4 ar trebui să fie încărcate de fiecare dată.

Publicat 09/05/2010 la 03:19
sursa de către utilizator

voturi
6

Puteți utiliza o interogare XPath:

Dim objDom As Object    '// DOMDocument
Dim xmlStr As String, _
  xPath As String

xmlStr = _
  "<PointN xsi:type='typens:PointN' " & _
  "xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' " & _
  "xmlns:xs='http://www.w3.org/2001/XMLSchema'> " & _
  "  <X>24.365</X> " & _
  "  <Y>78.63</Y> " & _
  "</PointN>"

Set objDom = CreateObject("Msxml2.DOMDocument.3.0")   '// Using MSXML 3.0

'/* Load XML */
objDom.LoadXML xmlStr

'/*
' * XPath Query
' */    

'/* Get X */
xPath = "/PointN/X"
Debug.Print objDom.SelectSingleNode(xPath).text

'/* Get Y */
xPath = "/PointN/Y"
Debug.Print objDom.SelectSingleNode(xPath).text
Publicat 30/12/2014 la 11:24
sursa de către utilizator

voturi
2

Aici este un scurt pentru a analiza sub-un fișier XML MicroStation Triforma care conține date pentru forme structurale din oțel.

'location of triforma structural files
'c:\programdata\bentley\workspace\triforma\tf_imperial\data\us.xml

Sub ReadTriformaImperialData()
Dim txtFileName As String
Dim txtFileLine As String
Dim txtFileNumber As Long

Dim Shape As String
Shape = "w12x40"

txtFileNumber = FreeFile
txtFileName = "c:\programdata\bentley\workspace\triforma\tf_imperial\data\us.xml"

Open txtFileName For Input As #txtFileNumber

Do While Not EOF(txtFileNumber)
Line Input #txtFileNumber, txtFileLine
  If InStr(1, UCase(txtFileLine), UCase(Shape)) Then
    P1 = InStr(1, UCase(txtFileLine), "D=")
    D = Val(Mid(txtFileLine, P1 + 3))

    P2 = InStr(1, UCase(txtFileLine), "TW=")
    TW = Val(Mid(txtFileLine, P2 + 4))

    P3 = InStr(1, UCase(txtFileLine), "WIDTH=")
    W = Val(Mid(txtFileLine, P3 + 7))

    P4 = InStr(1, UCase(txtFileLine), "TF=")
    TF = Val(Mid(txtFileLine, P4 + 4))

    Close txtFileNumber
    Exit Do
  End If
Loop
End Sub

De aici puteți utiliza valorile pentru a desena forma în 2d MicroStation sau o fac în 3D și aplicaŃi-l la un solid.

Publicat 12/01/2015 la 18:30
sursa de către utilizator

voturi
0

De multe ori este mai ușor de analizat fără VBA, atunci când nu doriți să activați macro-uri. Acest lucru se poate face cu funcția înlocui. Introduceți-vă nodurile de început și sfârșit în celule B1 și C1.

Cell A1: {your XML here}
Cell B1: <X>
Cell C1: </X>
Cell D1: =REPLACE(A1,1,FIND(A2,A1)+LEN(A2)-1,"")
Cell E1: =REPLACE(A4,FIND(A3,A4),LEN(A4)-FIND(A3,A4)+1,"")

Și linia E1 rezultat va avea valoarea ta analizat:

Cell A1: {your XML here}
Cell B1: <X>
Cell C1: </X>
Cell D1: 24.365<X><Y>78.68</Y></PointN>
Cell E1: 24.365
Publicat 30/11/2016 la 22:13
sursa de către utilizator

voturi
0

Actualizați

Procedura prezentată mai jos prezintă un exemplu de interpretare XML cu VBA , folosind obiecte XML DOM. Codul se bazează pe un ghid de incepatori a DOM XML .

Public Sub LoadDocument()
Dim xDoc As MSXML.DOMDocument
Set xDoc = New MSXML.DOMDocument
xDoc.validateOnParse = False
If xDoc.Load("C:\My Documents\sample.xml") Then
  ' The document loaded successfully.
  ' Now do something intersting.
  DisplayNode xDoc.childNodes, 0
Else
  ' The document failed to load.
  ' See the previous listing for error information.
End If
End Sub

Public Sub DisplayNode(ByRef Nodes As MSXML.IXMLDOMNodeList, _
  ByVal Indent As Integer)

  Dim xNode As MSXML.IXMLDOMNode
  Indent = Indent + 2

  For Each xNode In Nodes
   If xNode.nodeType = NODE_TEXT Then
     Debug.Print Space$(Indent) & xNode.parentNode.nodeName & _
      ":" & xNode.nodeValue
   End If

   If xNode.hasChildNodes Then
     DisplayNode xNode.childNodes, Indent
   End If
  Next xNode
End Sub

Nota Bene - Acest răspuns inițial arată cel mai simplu lucru posibil am putut imagina (la momentul am fost de lucru pe un subiect foarte specific). În mod natural , folosind facilitățile XML construite în VBA XML Dom ar fi mult mai bine. A se vedea actualizările de mai sus.

Răspuns original

Știu că acest lucru este un post foarte vechi, dar am vrut să împărtășesc soluția mea simplă la această întrebare complicată. În primul rând am folosit funcții șir de bază pentru a avea acces la datele XML.

Acest lucru presupune că aveți unele date XML (în variabila temp) care a fost returnate în cadrul unei funcții VBA. Interesant este suficient, se poate vedea, de asemenea, modul în care am conectarea la un serviciu xml web pentru a prelua valoarea. Funcția din imagine are, de asemenea, o valoare de căutare, deoarece această funcție Excel VBA pot fi accesate din interiorul unei celule folosind = functionName (valoare1, valoare2) pentru a reveni valori prin intermediul serviciului de web într-o foaie de calcul.

funcţia de probă


openTag = "<" & tagValue & ">"
closeTag = "< /" & tagValue & ">" 

' Locate the position of the enclosing tags startPos = InStr(1, temp, openTag) endPos = InStr(1, temp, closeTag) startTagPos = InStr(startPos, temp, ">") + 1 ' Parse xml for returned value Data = Mid(temp, startTagPos, endPos - startTagPos)

Publicat 21/04/2011 la 17:30
sursa de către utilizator

voturi
-9

XML cod Parsarea

Option Explicit
  Dim Path As String ' input path name
  Dim FileName As String ' input file name
  Dim intColumnCount As Integer ' column counter
  Dim intLoop As Integer ' Looping integer
  Dim objDictionary As Scripting.Dictionary ' dictionary object to store column identification for id, method, query string etc
  Dim intPrevRequest_id As Integer 'stores previous request id
  Dim intCurrRequest_id As Integer 'stores current request id

  Dim strWholeReq As String ' Full request that is ready to be written to file
  Dim strStartQuotes As String ' Placeholder which holds starting double quotes
  Dim strEndQuotes As String ' Placeholder which holds ending double quotes
  Dim strStepName As String ' First line of the Parsed_XML_Function. e.g. Parsed_XML_Function("Step5",
  'Here 5 comes from intStepNum variable

  Dim strUrl As String ' contains URL and Query string
  Dim strQueryStr As String ' Query string
  Dim strMethod As String ' Method part of request
  Dim strBody As String 'Body attributes
  Dim strMisc As String ' Misc items such as Resource, Snapshot number etc
  Dim strContentType As String ' Content type of request
  Dim intStepNum As Integer ' iterative count to identify step
  Dim objFileSys As Scripting.FileSystemObject ' file system object
  Dim objFile As Scripting.File 'file object
  Dim objTextStr As Scripting.TextStream 'text stream object
  Dim ActionFileName As String ' destination action name
'this funciton is the main function which calls other functions
Sub Main()

  Path = Worksheets(1).Cells(1, 2).Value
  FileName = Worksheets(1).Cells(2, 2).Value
  ActionFileName = Worksheets(1).Cells(3, 2).Value
  'open xml file
  Workbooks.Open FileName:=Path & "\" & FileName
  'activate the workbook
  Windows(FileName).Activate

  'delete first row
  Rows("1:1").Select
  Selection.Delete Shift:=xlUp
  Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select
  ActiveSheet.Name = "PARSINGVS_XML"

  'get total columns and analyze the columns
  intColumnCount = Worksheets("PARSINGVS_XML").UsedRange.Columns.Count
  Set objDictionary = New Dictionary

  intLoop = 1
  For intLoop = 1 To intColumnCount
    If InStr(1, Worksheets("PARSINGVS_XML").Cells(1, intLoop), "Request/#id", 1) > 0 Then
      objDictionary.Add "Req_id", intLoop

     ElseIf InStr(1, Worksheets("PARSINGVS_XML").Cells(1, intLoop), "Request/@Method", 1) > 0 Then
      objDictionary.Add "Req_method", intLoop

     ElseIf InStr(1, Worksheets("PARSINGVS_XML").Cells(1, intLoop), "Request/@Url", 1) > 0 Then
      objDictionary.Add "Req_url", intLoop

     ElseIf InStr(1, Worksheets("PARSINGVS_XML").Cells(1, intLoop), "FormPostHttpBody/@ContentType", 1) > 0 Then
      objDictionary.Add "Req_contenttype", intLoop

     ElseIf InStr(1, Worksheets("PARSINGVS_XML").Cells(1, intLoop), "FormPostParameter/@Name", 1) > 0 Then
      objDictionary.Add "Req_itemdata_name", intLoop

     ElseIf InStr(1, Worksheets("PARSINGVS_XML").Cells(1, intLoop), "FormPostParameter/@Value", 1) > 0 Then
      objDictionary.Add "Req_itemdata_value", intLoop

    ElseIf InStr(1, Worksheets("PARSINGVS_XML").Cells(1, intLoop), "QueryStringParameter/@Name", 1) > 0 Then
      objDictionary.Add "Req_querystring_name", intLoop

    ElseIf InStr(1, Worksheets("PARSINGVS_XML").Cells(1, intLoop), "QueryStringParameter/@Value", 1) > 0 Then
      objDictionary.Add "Req_querystring_value", intLoop
    End If
  Next

  'Loop through all requests and capture querysting, itemdata, url, method, action and content type
  '-----------------------------------------------
  'Initialize variables ot default value at start
  '-----------------------------------------------
  intPrevRequest_id = 1
  intCurrRequest_id = 1
  strStartQuotes = """"
  strEndQuotes = """," & vbCrLf
  intStepNum = 1
  strQueryStr = ""
  strBody = ""

  Set objFileSys = New Scripting.FileSystemObject
  objFileSys.CreateTextFile (Path & "\" & ActionFileName)
  Set objFile = objFileSys.GetFile(Path & "\" & ActionFileName)
  Set objTextStr = objFile.OpenAsTextStream(ForAppending, TristateUseDefault)

  intLoop = 2 'first line is the header
  For intLoop = 2 To Worksheets("PARSINGVS_XML").UsedRange.Rows.Count
    If objDictionary.Exists("Req_id") Then
      intCurrRequest_id = Trim(Worksheets("PARSINGVS_XML").Cells(intLoop, objDictionary("Req_id")).Value)
    Else
      MsgBox "XML do nto contain Request id column"
      Exit Sub
    End If

    'if current and previous request id are not same OR we are at end of steps the write to file
    If (intPrevRequest_id <> intCurrRequest_id) Or (intLoop = Worksheets("PARSINGVS_XML").UsedRange.Rows.Count) Then
      Call WriteToFile
      'iterate to next step
      intStepNum = intStepNum + 1
      strQueryStr = ""
      strBody = ""
      intPrevRequest_id = intCurrRequest_id
    End If

    Call Write_Remaining_DESTINATIONVS_Req ' build the DESTINATIONVS request apart from Body & Query string
    Call WriteQuery_Body 'build hte body and querystring
  Next
  MsgBox "Completed"
  Set objDictionary = Nothing
  objTextStr.Close

  Set objTextStr = Nothing
  Set objFile = Nothing
  Set objFileSys = Nothing
  Windows(FileName).Close (False)
End Sub
'funciton to write contents to file
Sub WriteToFile()

  strWholeReq = strWholeReq & vbCrLf & strStepName & strUrl

  If strQueryStr <> "" Then
    strWholeReq = strWholeReq & "?" & strQueryStr
  End If

  strWholeReq = strWholeReq & strEndQuotes & strMethod & strContentType & strMisc

  If strBody <> "" Then
    strWholeReq = strWholeReq & strStartQuotes & "Body=" & strBody & strEndQuotes
  End If

  strWholeReq = strWholeReq & " LAST);" & vbCrLf

  objTextStr.WriteLine strWholeReq

  strWholeReq = ""
End Sub
'function to build the querystring and body part which are iterative
Sub WriteQuery_Body()
  If objDictionary.Exists("Req_querystring_name") Then
    If Trim(Worksheets("PARSINGVS_XML").Cells(intLoop, objDictionary("Req_querystring_name")).Value) <> "" Then
      If strQueryStr <> "" Then
        strQueryStr = strQueryStr & "&"
      End If
      'Querystring
      strQueryStr = strQueryStr & Trim(Worksheets("PARSINGVS_XML").Cells(intLoop, objDictionary("Req_querystring_name")).Value) & "=" & _
        Trim(Worksheets("PARSINGVS_XML").Cells(intLoop, objDictionary("Req_querystring_value")).Value)
    End If
  End If
  If objDictionary.Exists("Req_itemdata_name") Then
    If Trim(Worksheets("PARSINGVS_XML").Cells(intLoop, objDictionary("Req_itemdata_name")).Value) <> "" Then
      If strBody <> "" Then
        strBody = strBody & "&"
      End If
      'Body
      strBody = strBody & Trim(Worksheets("PARSINGVS_XML").Cells(intLoop, objDictionary("Req_itemdata_name")).Value) & "=" & _
        Trim(Worksheets("PARSINGVS_XML").Cells(intLoop, objDictionary("Req_itemdata_value")).Value)
    End If
  End If
End Sub
'function which creates remaining part of web_custom request other than querystring and body
Sub Write_Remaining_DESTINATIONVS_Req()
  'Name of Parsed_XML_Function("Step2",
  strStepName = "Parsed_XML_Function(" & strStartQuotes & "Step" & intStepNum & strEndQuotes

  If objDictionary.Exists("Req_url") Then
    '"URL = "
    strUrl = strStartQuotes & _
    "URL=" & Trim(Worksheets("PARSINGVS_XML").Cells(intLoop, objDictionary("Req_url")).Value)
  End If

  If objDictionary.Exists("Req_method") Then
    'Method =
    strMethod = strStartQuotes & _
    "Method=" & Trim(Trim(Worksheets("PARSINGVS_XML").Cells(intLoop, objDictionary("Req_method")).Value)) & strEndQuotes
  End If

  If objDictionary.Exists("Req_contenttype") Then
    'ContentType =
    If Trim(Trim(Worksheets("PARSINGVS_XML").Cells(intLoop, objDictionary("Req_contenttype")).Value)) <> "" Then
    strContentType = strStartQuotes & _
    "RecContentType=" & Trim(Trim(Worksheets("PARSINGVS_XML").Cells(intLoop, objDictionary("Req_contenttype")).Value)) & strEndQuotes
    Else
      strContentType = strStartQuotes & "RecContentType=text/html" & strEndQuotes
    End If
  Else
    strContentType = strStartQuotes & "RecContentType=text/html" & strEndQuotes
  End If
  'remaining all
  strMisc = strStartQuotes & "TargetFrame=" & strEndQuotes & _
     strStartQuotes & "Resource=0" & strEndQuotes & _
     strStartQuotes & "Referer=" & strEndQuotes & _
     strStartQuotes & "Mode=HTML" & strEndQuotes & _
     strStartQuotes & "Snapshot=t" & intStepNum & ".inf" & strEndQuotes
End Sub
Publicat 02/10/2013 la 16:56
sursa de către utilizator

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more